ESNAF VE SANATKÂRLARIN ÖDEYECEKLERİ KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT HAKKINDA YÖNETMELİK

ESNAF VE SANATKÂRLARIN ÖDEYECEKLERİ KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, esnaf ve sanatkârların ödeyecekleri kayıt ücretine ve

yıllık aidata ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununa

tabi esnaf ve sanatkârları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek

Kuruluşları Kanununun 61 inci maddesi ile 75 inci maddesinin (e) bendi hükümlerine dayanılarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) Asgari ücret: Onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan brüt asgari ücreti,
 2. b) Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanı: Esnaf ve sanatkâr meslek kuruluşlarının işlemlerinin

ve verilecek hizmetlerin elektronik ortamda yapılmasını sağlayan sistemi,

 1. c) Birlik: Aynı ilde kurulan esnaf ve sanatkârlar odalarının, aralarındaki dayanışmayı temin

etmek ve bu odaların il genelinde işbirliği ve ahenk içerisinde çalışmalarını ve gelişmelerini sağlamak

ve o ilin esnaf ve sanatkârlarını temsil etmek amacıyla il merkezlerinde kuracakları esnaf ve

sanatkârlar odaları birliklerini,

ç) Esnaf ve sanatkâr: İster gezici ister sabit bir mekânda bulunsun, Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve

Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunca belirlenen esnaf ve sanatkâr meslek kollarına dâhil olup,

ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedenî çalışmasına dayandıran ve kazancı tacir veya

sanayici niteliğini kazandırmayacak miktarda olan, basit usulde vergilendirilenler ve işletme hesabı

esasına göre deftere tabi olanlar ile vergiden muaf bulunan meslek ve sanat sahibi kimseleri,

 1. d) Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları: Oda, birlik, federasyon ve Konfederasyonu,
 2. e) Federasyon: Aynı meslek dalında kurulan esnaf ve sanatkârlar odalarının, üyelerinin meslekî

yönden ihtiyaçlarını karşılamak, çalışmalarını ve gelişmelerini ülke genelinde işbirliği ve ahenk

içerisinde yapabilmelerini sağlamak amacıyla, kuracakları esnaf ve sanatkârlar federasyonlarını,

 1. f) İhtisas odası: Aynı meslekte faaliyette bulunan esnaf ve sanatkârların bir araya gelerek il

merkezlerinde veya ilçelerde kurmuş oldukları esnaf ve sanatkârlar odalarını,

 1. g) Kanun: 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununu,

ğ) Karma oda: İhtisas odası kurabilecek sayıya ulaşamayan değişik mesleklerdeki esnaf ve

sanatkârların bir araya gelerek kuracakları odaları,

 1. h) Kayıt ücreti: Esnaf ve sanatkârların, sicile ilk kayıt yapılması sırasında ödeyecekleri ücreti,

ı) Konfederasyon: Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunu,

 1. i) Oda: Esnaf ve sanatkârların kuracakları ihtisas ve karma esnaf ve sanatkârlar odalarını,
 2. j) Sicil: Bulunduğu il idari sınırları içerisinde çalışmak üzere birlik bünyesinde ayrı bir birim

olarak kurulan Esnaf ve Sanatkâr Sicil Müdürlüğünü,

 1. k) Yıllık aidat: Esnaf ve sanatkârların üyesi oldukları odalara her yıl ödeyecekleri parayı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt Ücreti, Yıllık Aidat ve Tarifeler

Kayıt ücreti

MADDE 5 – (1) Kayıt ücreti, esnaf ve sanatkârların sicile ilk kayıt yapılması sırasında sicil

müdürlüğü tarafından tahsil edilir. Kayıt ücretinin yarısı, sicil ihtiyacında kullanılmak üzere birlik adına

açılacak banka hesabına, diğer yarısı da ilgili odanın banka hesabına aktarılır.

(2) Kayıt ücretinin alındığı yıl için üyelerden ayrıca yıllık aidat alınmaz. Ancak, oda veya sicil

kaydı silinenlerin aynı yıl içinde tekrar kayıt edilmeleri hâlinde, kendilerinden kayıt ücreti tahsil edilir.

(3) Aynı çalışma bölgesi içinde meslekleriyle ilgili yeni bir ihtisas odası kurulan üyelerin kayıtları,

yeni kurulan ihtisas odasına devredilir. Bu üyeler, devredildikleri ihtisas odasına kayıt ücreti

ödemezler.

(4) Birden fazla meslekten dolayı sicile kayıtları yapılan esnaf ve sanatkârların, ilgili ihtisas

odalarına ayrı ayrı kayıtları yapılır ve kayıt ücreti de her bir meslek için ayrı ayrı tahsil edilir.

Yıllık aidat

MADDE 6 – (1) Yıllık aidat, nisan ve ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir.

(2) Birden fazla meslekten dolayı sicile kayıtları yapılan esnaf ve sanatkârların, karma odaya her

bir meslek için ayrı ayrı kayıtları yapılır ve sadece yıllık aidat tutarı daha yüksek olan mesleğin aidatı

tahsil edilir.

(3) İhtisas odasına kayıtları devredilen üyeler, eski odalarına o yılın aidatını ödemiş iseler, yeni

odaya takip eden yıldan itibaren yıllık aidatı öderler. Şayet, eski odalarına o yılın aidatını ödememiş

iseler, yeni odaya devredildikleri tarihten itibaren yıllık aidatın, yılın kalan aylarına isabet eden kısmını

devredilen odaya öderler.

(4) Oda kaydını sildiren üyelerin aidatlarının hesaplanmasında, o yıl için üyeden alınması

gereken yıllık aidatın on iki aya bölünmesi suretiyle elde edilen aylık tutar, kaydın silindiği ay dâhil

olmak üzere tahsil edilir. Yıllık aidat peşin ödenmiş ise, üyelikte geçen aylara ilişkin aidat tutarı

mahsup edilerek kalan kısım üyeye iade edilir.

(5) Yıllık aidatlarını ödemeyen üyelere, ödeme yapılıncaya kadar, odaca verilen hizmetler ile

düzenlenecek ve onanacak belgeler verilmez.

(6) Süresi içinde ödenmeyen yıllık aidatlar için alınacak gecikme zammı tutarı, yıllık aidatın bir

mislini geçemez.

(7) Süresi içinde ödenmeyen yıllık aidatlar için esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları yönetim

kurullarınca verilen kararlar ilam hükmünde olup icra dairelerince yerine getirilir.

(8) Yıllık aidat ile bunlara ait kesinleşen gecikme zamlarının tahsil zaman aşımı süresi beş yıldır.

Beş yıl içinde tahsil edilmeyen yıllık aidat ve gecikme zamları terkin edilir.

Kayıt ücreti ve yıllık aidat tarifesi

MADDE 7 – (1) Kayıt ücreti ve yıllık aidat tarifesi aşağıda belirtilmiştir.

 1. a) Birinci grup odalar: Ankara, İstanbul ve İzmir illerindeki odalardır. Kayıt ücreti; bu gruptaki

illerin merkez ilçelerinde ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçelerinde asgari ücretin

yüzde yirmibeşi, büyükşehir belediyesine dâhil olmayan ilçelerinde asgari ücretin yüzde onudur.

 1. b) İkinci grup odalar: Ankara, İstanbul, İzmir ve kalkınmada öncelikli iller dışında kalan illerdeki

odalardır. Kayıt ücreti; bu gruptaki illerin merkez ilçelerinde ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde

kalan ilçelerinde asgari ücretin yüzde yirmisi, merkez ilçe haricindeki ilçelerinde ve büyükşehir

belediyesine dâhil olmayan ilçelerinde asgari ücretin yüzde onudur.

 1. c) (Değişik:R.G.-21/3/2008-26823)(2) Üçüncü grup odalar: Kalkınmada öncelikli illerde bulunan

odalardır. Kayıt ücreti; bu gruptaki büyükşehir statüsünde bulunan illerin merkez ilçelerinde ve

büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçelerinde asgari ücretin yüzde onbeşi, bu illerin diğer

ilçelerinde asgari ücretin yüzde onudur. Üçüncü grup odaların bulunduğu diğer illerin merkez ve

ilçelerinde asgari ücretin yüzde onudur.

ç) Kayıt ücreti; terzi, kunduracı, mobilyacı, mobilya döşemecisi, demirci, sobacı ve benzerlerinin

tamircileri, millî piyango seyyar bayileri, seyyar satıcılar ve pazarcılar gibi mesleklerde, ülke genelinde,

asgari ücretin yüzde onudur.

(2) Bakanlar Kurulunca, kalkınmada öncelikli il statüsü değiştirilen iller ile kalkınmada öncelikli il

statüsü kapsamına yeni dâhil edilen iller hakkında, birinci fıkrada belirtilen gruplandırma esas alınır ve

bu durum Konfederasyon tarafından oda, birlik ve federasyonlara bildirilir.

(3) 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İşyeri

Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında sınıflandırılmaları belediyelerce yapılan

işyerlerinde;

 1. a) Birinci sınıf işyerleri için; birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen ücretlerin

aynısı,

 1. b) İkinci sınıf işyerleri için;

1) (Değişik:R.G.-21/3/2008-26823)(2) Birinci grup odaların bulunduğu illerin merkez ve

büyükşehire dâhil ilçelerinde asgari ücretin yüzde yirmisi, diğer ilçelerinde asgari ücretin yüzde onu,

2) (Değişik:R.G.-21/3/2008-26823)(2) İkinci grup odaların bulunduğu illerin merkez ilçeleri ile

büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçelerinde asgari ücretin yüzde onbeşi, diğer ilçelerinde

asgari ücretin yüzde onu,

3) Üçüncü grup odaların bulunduğu illerin merkez ve diğer ilçelerinde asgari ücretin yüzde onu,

 1. c) Üçüncü sınıf işyerleri için; ülke genelinde, asgari ücretin yüzde onu,

uygulanır.

(4) (Değişik.R.G.17/5/2009-27231)

İlçelerin gelişmişlik durumuna göre, Kanunda belirtilen

ücret sınırları dâhilinde kalmak şartıyla, gerek görülecek ilçelerde farklı tarife uygulamaya

Konfederasyon yetkilidir.

(5) Kayıt ücretinin veya yıllık aidatın hesaplanmasında ortaya çıkan kuruşlar tama iblağ edilir.

(6) Asgari ücrette değişiklik olması hâlinde, belirlenen yeni tarifeler, esnaf ve sanatkârlar

meslek kuruluşlarına Konfederasyon tarafından bir genelgeyle duyurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM(1)

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

MADDE 8 – (1) 19/9/1992 tarihli ve 21350 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Odaların Kayıt

Ücreti, Yıllık Aidat, Düzenledikleri ve Onayladıkları Belgeler ile Yaptıkları Hizmetler Karşılığında

Alınacak Ücretler Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

2016 yılı için belirlenen kayıt ücreti ve yıllık aidat tarifesi

GEÇİCİ MADDE 1 – (Ek:RG-6/1/2016-29585) (4)

(1) 7 nci madde gereğince 2015 yılı için belirlenen kayıt ücreti ve yıllık aidat

tarifesi, 31/12/2016 tarihine kadar uygulanmaya devam edilir. Ancak, asgari ücretin %10’u oranında

kayıt ücreti ve yıllık aidat uygulanan il, ilçe ve meslek gruplarında, 2016 yılı için belirlenen asgari

ücretin brüt tutarının %10’u oranında kayıt ücreti ve yıllık aidat tahsil edilir.

2017 yılı için belirlenen kayıt ücreti ve yıllık aidat tarifesi

GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-30/12/2016-29934) (5)

(1) 7 nci madde gereğince 2016 yılı için uygulanan kayıt ücreti ve yıllık aidat tarifesi, 31 Aralık

2017 tarihine kadar uygulanmaya devam edilir. Ancak, asgari ücretin %10’u oranında kayıt ücreti ve

yıllık aidat uygulanan il, ilçe ve meslek gruplarında, 2017 yılı için belirlenen asgari ücretin brüt

tutarının %10’u oranında kayıt ücreti ve yıllık aidat tahsil edilir.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan bu Yönetmelik yayımı

tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Genel Başkanı yürütür.