EUR1 BELGESİ

EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ

EUR.1 Dolaşım belgesi, AB ülkeleri(tarım ürünleri ve Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ürün listesinde yer alan ürünler için), EFTA ülkeleri(İsviçre, Norveç, İzlanda,Lihteynştayn), İsrail, Makedonya, Bosna Hersek, Filistin, Tunus, Fas, Suriye*, Mısır, Arnavutluk, Gürcistan, Sırbistan, Karadağ, Ürdün,Şili, Morityus Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti’ne düzenlenebilmektedir.

EUR.1 Dolaşım Sertifikası ile Gümrük Birliği kapsamında serbest dolaşımda bulunan eşyanın Türkiye ve Topluluğun aynı menşe kuralları ve gümrük vergilerinin geri ödenmesi ile bunların muafiyet tanınmasını yasaklayan hükümlerini içeren serbest ticaret anlaşması çerçevesinde PAMK, PAAMK veya BBMK sistemine taraf ülkelerden birine düzenlenebilmektedir.

EUR.1 Dolaşım Belgesi, EUR.MED Dolaşım belgesi, fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenlenebilmesi için serbest dolaşımda bulunan eşyanın menşe statüsünü kanıtlaması gerekmektedir. Eşyanın menşe statüsü tedarikçi beyanı ile kanıtlanmaktadır.

EUR.1 Dolaşım Belgesi, Türkiye veya Gümrük Birliği tarafından ikili serbest ticaret anlaşması yapılan ülkelere, AB ülkelerine yapılan işlenmemiş tarım ürünleri (konserve, turşu, kapari, kurutulmuş domates ve salça gibi) ayrıca bu belge AKÇT (demir, çelik) ürünleri için kullanılmaktadır.

* TOBB’dan alınan 04.10.2012/20964 sayılı yazıya istinaden, mevcut durum değişene kadar Suriye’ye EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenmeyecektir.

Bu kapsamda sadece Menşe Şahadetnamesi düzenlenebilecektir

  • EUR.1 DOLAŞIM BELGESİNİN DOLDURULMASI

1 no.lu hane İhracatçı firmanın tescilli ünvanı, açık adresi ve ülkesi;

2 no.lu hane Tercihli ticarette kullanılan sertifikanın hangi ülkeler arasındaki ticarette kullanıldığı belirtilir

3 no.lu hane İthalatçı firma’nın resmi kayıtlı ünvanı, İthalatçı firma’nın açık adresi ve ülkesi yazılır.

4 no.lu hane Ürünlerin menşei sayılan ülke

5 no.lu hane Varış ülkesi

6 no.lu hane Taşımaya ilişkin bilgiler.(TIR, uçak, gemi vb);

7 no.lu hane Odamız tarafından doldurulacak ve mühürlenecek sütundur.

Yeşil menevişli ve Odamızda kalacak bir nüshası boş bırakılmak kaydıyla diğer üç nüshaya mühür vurulur ve Odamızdaki imzaya yetkili kişi tarafından imzalanır. Bu sütuna ayrıca İngilizce olmak kaydıyla tasdik tarihini belirten tarih kaşesi de vurulur.

8 no.lu hane İhracata konu malların sıra numarası; İhracata konu malların ad, marka, cins, koli vb. bilgileri yazılır. 4 no.lu hanede malın menşesi belirtildiğinden 8 no.lu hanede HANGİ SEBEPLE OLURSA OLSUN, EŞYANIN MENŞEİNE DAİR AYRICA BİR İBAREYE YER VERİLEMEZ

9 no.lu hane İhracata konu malların brüt ağırlığı;

10 no.lu hane İhracata konu faturaya ait bilgiler (isteğe bağlı)

11 no.lu hane Gümrük İdaresi tarafından doldurulup vizelenir.

12 no.lu hane İhracatçı firmanın kaşesi ve firma yetkilisinin imzası ile evrakın doldurulma tarihi yaz