Mesleki Eğitim Danışmanlığı

[tz-header]

ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK KURULUŞLARINCA YAPILACAK MESLEKİ EĞİTİM
UYGULAMALARININ DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar
Meslek Kuruluşları Kanununun mesleki eğitime ilişkin hükümleri ile 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı
Mesleki Eğitim Kanununun esnaf ve sanatkâr işyerlerindeki pratik meslek eğitimini düzenleyen
hükümlerinin öngördüğü pratik meslek eğitimini asli görev olarak üstlenen her kademedeki esnaf
ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının bu görevi yerine getirmesine ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Kanuna tabi esnaf ve sanatkârlara ait işyerlerini, kişileri ve meslek kuruluşlarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları
Kanununun 71 inci, 72 nci, 73 üncü ve 74 üncü maddeleri ile 75 inci maddesinin (j) bendi
hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birlik: Esnaf ve sanatkârlar odaları birliklerini,
b) Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları: Kanuna göre kurulan oda, birlik, federasyon ve
Konfederasyonu,
c) Federasyon: Esnaf ve sanatkârlar federasyonlarını,
ç) İşyeri denetleme ve danışmanlık grubu: Kanuna tabi esnaf ve sanatkârların işyerlerinde,
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununu çerçevesinde verilen pratik meslek eğitimini denetlemek ve
danışmanlık yapmak üzere esnaf ve sanatkâr odaları bünyesinde oluşturulan grupları,
ç) Kanun: 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları
Kanununu,
d) Konfederasyon: Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunu,
e) Mesleki eğitim: Kanuna tabi esnaf ve sanatkârlar ile yanlarında çalışan çırak, kalfa ve
ustaların mesleki gelişimlerine yönelik yapılan örgün ve yaygın eğitim faaliyetlerini,
f) Oda: Esnaf ve sanatkârlar odalarını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Mesleki Eğitimin Organizasyonu
Mesleki eğitim danışmanlığı birimi
MADDE 5 – (1) Kanunun mesleki eğitime ilişkin hükümleri ile 3308 sayılı Mesleki Eğitim
Kanununun esnaf ve sanatkâr işyerlerindeki pratik meslek eğitimini düzenleyen hükümleri Sanayi
ve Ticaret Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Konfederasyonun işbirliği ile bütünlük içinde
yürütülür. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirlenen amaçlar doğrultusunda esnaf ve
sanatkârlar ile yanlarında çalışan çırak, kalfa ve ustalar ile işletmelerde mesleki eğitim gören
öğrencilerin pratik meslek eğitimini gerçekleştirmek, her kademedeki esnaf ve sanatkârlar meslek
kuruluşlarının asli görevidir. Esnaf ve sanatkârlar ile yanlarında çalışan çırak, kalfa ve ustalar ile
işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerin meslekî eğitimlerini organize etmek için esnaf ve
sanatkârlar meslek kuruluşlarının bünyesinde birer meslekî eğitim danışmanlığı birimi kurulur.
(2) Mesleki eğitim danışmanlığı birimleri müdür, müdür yardımcısı, eğitim uzmanları,
eğitim danışmanları ve sekretarya görevlilerinden oluşur.
(3) Mesleki eğitim danışmanlığı birimleri, esnaf ve sanatkârlar ile yanlarında çalışan çırak
ve kalfaların meslek eğitimini ilgilendiren her konuda araştırma ve çalışmalar yapar, uygulamayı
izler, önerilerini genel sekretere sunar, işyeri denetleme ve danışmanlık grupları ile sıkı bir işbirliği
içerisinde çalışır ve bu birimlerin sekretarya görevlerini yerine getirir.
(4) Odalar düzeyinde kurulan mesleki eğitim danışmanlığı birimleri, yıllık olarak üye esnaf
ve sanatkârların eğitim ihtiyaçlarını tespit eder, planlar, takvime bağlar ve bütçelendirir.
(5) Odalar, üye esnaf ve sanatkârlara yönelik olarak gelecek bir yıl içinde düzenleyeceği
eğitim faaliyetlerine ilişkin olarak bir üst fıkrada belirtilen bilgileri, her yıl Temmuz ayı sonuna
kadar bir üst yazı ile bağlı olduğu birliğe bildirir. Birlik mesleki eğitim danışmanlığı birimleri,
odalardan gelen bilgi ve belgeleri değerlendirir ve bağlı odalarına ilişkin eğitim planlamasını her
yıl Eylül ayı sonuna kadar bir üst yazı ile Konfederasyona iletir. Konfederasyon mesleki eğitim
danışmanlığı birimi, birliklerden gelen odalara ait eğitim planlamalarını inceler, değerlendirir ve
bunlardan uygun gördüğü eğitimlerin gerçekleşmesi için gereken destek ve koordinasyonu sağlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mesleki Eğitimin Finansmanı ve Mesleki Eğitim Sicili
Eğitim bütçesinin ayrılması
MADDE 6 – (1) Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları, Kanunda belirtilen mesleki eğitime
ilişkin görevleri yerine getirmek için yıllık gayri safi gelirlerinin %5’ini ayırmak suretiyle eğitim
bütçesi yapmak zorundadırlar.
(2) Odalar ayırdıkları bu payın beşte birini birliğe, beşte birini varsa bağlı olduğu
federasyona, beşte birini Konfederasyon bünyesindeki meslek eğitimi fonuna; birlik ve
federasyonlar ayırdıkları bu payın beşte birini Konfederasyon bünyesindeki meslek eğitimi fonuna
öderler, geri kalan miktarı da kendileri mesleki eğitim için kullanırlar. Konfederasyon ise ayırdığı
payın tamamını meslek eğitimi fonuna aktarır.
Eğitim bütçesinin harcanması
MADDE 7 – (1) Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları eğitim bütçelerini aşağıda belirtilen
alanlarda kullanırlar.
a) Mesleki eğitim ve teknoloji merkezlerinin ve diğer eğitim ünitelerinin (derslik, toplantı
salonu vb.) oluşturulması, kiralanması, tamirat ve tadilatı, donatılması, işletilmesi ile kurulmuş
olanların desteklenmesi ve teşvikinde.
b) Kanun gereğince mesleki eğitimle ilgili olarak kurulmuş bulunan birim, grup ve
komisyonların, mesleki eğitimle ilgili çalışmaları kapsamında ortaya çıkabilecek ulaşım,
konaklama giderlerinin ödenmesinde.
c) Eğitimle ilgili birimlerde, mesleki eğitim ve teknoloji merkezlerinde görev yapacak daimi
ve geçici yönetim, eğitim ve hizmet personelinin maaş, ücret, ders ve sınav ücreti, yolluk, yevmiye
ve benzeri ücretlerinin ödenmesinde.
ç) Esnaf ve sanatkârlara verilecek meslek eğitimi ve bu eğitimin geliştirilmesi amacıyla
yapılacak çalışmalarda görev alacak yönetici ve eğitim personelinin niteliklerinin yükseltilmesi için
düzenlenecek yurt içi ve yurt dışı eğitimlerinde.
d) Mesleki ve teknik eğitim metot ve araçlarının araştırılması, geliştirilmesi ve
yaygınlaştırılması, mesleki eğitimle ilgili her türlü yayının hazırlatılması, çoğaltılması, tercümesi,
satın alınması ve dağıtılmasında.
e) Mesleki eğitim hizmeti satın alınmasında.
f) Hizmet içi eğitim seminerlerinin giderlerinin (eğitim ortamı-araç ve gereçleri, ulaşım ve
konaklama gibi) ödenmesinde.
g) Mesleki eğitimle ilgili iç ve dış kaynaklı projelere yapılan kuruluş katkılarının
karşılanmasında.
(2) Kanunun 74 üncü maddesi gereğince odaların eğitim bütçelerinin beşte birini
aktardıkları birlikler ve federasyonlar, kendi eğitim bütçeleri ile odalardan gelen payları ilk fıkrada
belirtilen harcama kalemleri yanında;
a) Birlikler için geçerli olmak üzere, bağlı odalarının ekonomik ve teknik nedenlerle üye
esnaf-sanatkârlara yönelik Kanunun gerektirdiği mesleki eğitim ile ilgili görevleri yerine
getirememeleri halinde onlar adına bu faaliyetleri düzenlemek,
b) Federasyonlar için geçerli olmak üzere, faaliyet alanlarına giren meslek dallarında
standart eğitim programlarının hazırlanması, bağlı odalar tarafından uygulanması ve
uygulamaların geliştirilmesi ve denetlenmesi ile ilgili çalışmaları yapmak,
c) Bağlı odaların mesleki eğitim faaliyetlerine destek olmak,
için kullanırlar.
Eğitim bütçesinin muhasebesi
MADDE 8 – (1) Eğitim bütçesine giren gelirlerin ve yapılan harcamaların
muhasebeleştirilmesinde aşağıdaki ilkelere uyulur.
a) Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları yıllık gayri safi gelirlerinin %5’ini eğitim bütçesi
olarak ayırırlar. Eğitim bütçesi yıllık olarak hesaplanır ve ayrı bir banka hesabında tutulur. Eğitim
bütçesinin yapılmasında; Kanuna göre üst kuruluşlardan satın alınan evrakın maliyet bedeli ile bu
Kanun dışındaki diğer kanuni düzenlemeler nedeniyle elde edilen gelirlerin maliyet bedelleri ve
bunlar için yapılan giderler gayri safı gelirden mahsup edilir.
b) Meslek kuruluşlarının muhasebesi eğitim bütçesinin izlenmesine olanak sağlayacak
şekilde yardımcı hesaplar üzerinden takip edilir. Eğitim bütçesi gelir-gider defteri muavin defter
niteliğinde olup, kuruluşun genel bütçesinden bağımsız değildir. Sadece eğitim ile ilgili muhasebe
hareketlerinin takip edilmesini sağlamak amacıyla tutulur. Kuruluşun yılsonu itibariyle
hazırlanacak genel bütçesinde ya da bilânçosunda eğitim ile ilgili her tür gelir ve giderin yer alması
bütçenin tekliği prensibi doğrultusunda zorunludur.
c) Kanunun 74 üncü maddesinde öngörülen eğitim bütçesinden aktarılacak paylar, hesap
yılını takip eden Mart ayı sonuna kadar ilgili hesaplara aktarılır.
ç) Bir önceki yıldan kalan eğitim bütçesi hesabındaki harcanmamış meblağ, bir sonraki yılın
eğitim bütçesi hesaplanırken gayri safi yıllık gelire dâhil edilmez.
d) Birlik ve federasyonlar, %5’lik eğitim bütçesi ve %3’lük katılım payını hesaplarken,
Kanunun 74 üncü maddesi gereğince bağlı odaları tarafından eğitim bütçesi hesaplarına aktarılan
beşte birlik payları, gayri safi yıllık gelire dâhil etmezler.
Eğitim sicili
MADDE 9 – (1) Odalar, eğitim gören çırak, kalfa ve ustalar için ve varsa işletmede meslek
eğitimi gören meslek okulu öğrencileri için birer dosya tutarlar. Bu dosyada, mesleki ve teknik
öğretim okul ve kurumlarınca tutulan defter, çizelge ve dosyalardan gerekli görülenlerin birer
kopyası alınarak saklanır. Bu konuda Millî Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki eğitim merkezleri,
diğer mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumları ve odalar karşılıklı yardımlaşır, bilgi ve belge
alış-verişinde bulunurlar.
(2) Odalarda tutulan dosyalar, eğitim sicilini oluşturur. Eğitim sicilini oluşturan dosyalar,
ustalık sınavından sonra, oda tarafından tutulan üye sicil dosyası ile birleştirilerek, saklanmaya
devam olunur. Eğitim sicil dosyasında yer alacak bilgi ve belgelerin neler olacağı ve sicil dosyasının
nasıl tutulacağı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Konfederasyonca müştereken belirlenir ve bir genelge
ile bütün teşkilata duyurulur.
Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanına kayıt
MADDE 10 – (1) Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları, bir önceki yıla ait mesleki eğitime
yönelik plan, icra ve sonuçlara ilişkin bilgileri takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar Bakanlık eesnaf
ve sanatkâr veri tabanında bu amaçla açılan bölüme kaydederler.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 11 – (1) 2/1/1992 tarihli ve 21099 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 507 sayılı
Kanunun Çıraklık ve Mesleki Eğitimle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik
yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı yürütür.